Home » Geen categorie » Onderzoek Resultaten Vocal Massage

Onderzoek Resultaten Vocal Massage

In 2019 is door Amber de Kok op de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven een afstudeeronderzoek gepresenteerd over Vocal Massage. Het gaat hierbij om de Vocal Massage zoals deze ontwikkeld is -en uitgevoerd wordt- door, Henriëtte Hertoghs.
Amber heeft onderzoek uitgevoerd dat antwoord moest geven op de vraag: “Wat is het effect van de eerste keer Vocal Massage op het stemgeven van professionele stemgebruikers tussen de 18 en 65 jaar”.
Het onderzoek bestond uit een uitgebreide vragenlijst met de kenmerken van de deelnemers. Er werden stemmetingen uitgevoerd en uitkomstmaten werden afgeleid uit het programma LingWaves en uit VAS-scores.
Aan het onderzoek deden 22 stemprofessionals mee, 11 mannen en 11 vrouwen. Het merendeel van de deelnemers (54,5%) gebruikt de stem wekelijks 40 uur of meer.
Methode: door de deelnemers werden alle vragenlijsten ingevuld. Vervolgens werd een proef- stemmeting uitgevoerd om de deelnemers kennis te laten maken met het meetinstrument. Vervolgens werd een nulmeting uitgevoerd bij de deelnemers. Hierna kreeg iedere deelnemer 30 minuten Vocal Massage volgens de methode zoals door Henriëtte Hertoghs ontwikkeld. Tenslotte werd opnieuw een meting gedaan en een vragenlijst ingevuld.
Er zijn 9 variabelen gemeten (dip (daling in dB rondom stembreuk op het fonetogram), luidste intensiteit (dB), zachtste intensiteit (dB), jitter (%), shimmer (%), laagste frequentie (Hz), hoogste frequentie (Hz), maximale fonatietijd (sec), spanning (0-10 VAS)).
Bij drie variabelen werden significant verbeterde uitkomsten gemeten. Dit waren spanning, maximale fonatietijd en hoogste frequentie. Voor 6 variabelen was het niet uit te sluiten dat het verschil op toeval berust. Hieruit kunnen we het volgende opmaken:
Na een eerste Vocal Massage is gemeten dat de maximale fonatietijd gemiddeld 2,35 sec langer is. De hoogste frequentie gemiddeld is 103 Hz hoger en de ervaren spanning, gemeten middels VAS, gemiddeld 1,66 lager is. Uit de enquêtevragen blijkt dat het de deelnemers na de massage minder moeite kost om stem te geven en dat ze zich minder hoeven in te spannen om te spreken.
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoeken. Dit gaat ook gebeuren, dus wordt vervolgd!!
Tenslotte ik wil Amber de Kok (logopedist), Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven, Ricky Odekerken (logopedist), de deelnemers en Rico NPM Rinkel (KNO-arts/laryngoloog) en iedereen die zich heeft ingezet om dit onderzoek mogelijk te maken hartelijk danken. Ik ben meer dan trots!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *