Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van:

Vocal Massage
Burgemeester van Lithstraat 8
5461 AP Veghel
Tel: 06-23365982
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53941853. BTW nummer: NL001767834B89

1. Algemeen
A. In deze algemene voorwaarden wordt onder Vocal Massage de opdrachtnemer verstaan. Vocal Massage verzorgt vocal massages voor particulieren, bedrijven of evenementen. Onder cliënt wordt verstaan; een derde die een opdracht door Vocal Massage wil laten uitvoeren. Onder opdracht wordt verstaan; het ten gunste van de cliënt ontwikkelen en/of leveren van diensten. Overeenkomst; de aanvaarding van de opdracht van de cliënt door Vocal Massage. Partijen: de aanduiding van cliënt en Vocal Massage gezamenlijk.
B. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Vocal Massage met alle ondernemingen, instellingen en particulieren.
C. Alle Opdrachten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door of namens Vocal Massage schriftelijk is bevestigd.
D. Afspraken met of door niet bij Vocal Massage in dienst zijnde derden bindt Vocal Massage niet, tenzij schriftelijk door Vocal Massage is bevestigd.
E. Cliënt verklaart akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden indien een opdracht van welke aard ook wordt gegeven aan Vocal Massage.
F. Indien bepaalde veranderingen zijn overeengekomen ten aanzien van, bij deze Algemene Voorwaarden geregelde onderwerpen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. Overeengekomen veranderingen gelden nooit voor meer dan een opdracht, behalve als dit schriftelijk door Vocal Massage wordt bevestigd.
G. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vocal Massage met haar cliënten te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Dit met uitsluiting van andere voorwaarden, die door cliënten van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

2. Offertes
A. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.
B. Alle door Vocal Massage opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij anders is aangegeven.
C. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.

3. Betalingen
A. Betaling door de cliënt voor de ontvangen diensten dienen binnen vijf 14 dagen na verzending van factuur plaats te vinden op de bankrekening van Vocal Massage.
B. Na het verstrijken van 28 dagen na verzending van de factuur door Vocal Massage is de cliënt definitief in verzuim. De cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
C. Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter in de eerste plaats ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter voldoening van facturen die het langst open staan.
D. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Vocal Massage moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de cliënt.

4. Opdrachten
A. Een Opdracht wordt door de cliënt aan Vocal Massage verstrekt.
B. Annulering van de opdracht kan door de cliënt telefonisch, schriftelijk of per e-mail aan Vocal Massage worden doorgegeven onder de volgende voorwaarden: Tot 24 uur voor aanvang van de opdracht is het kosteloos, daarna wordt door Vocal Massage 50% van het tarief berekend. Bij het niet verschijnen voor de opdracht door cliënt wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht. De kosten voor cadeaubonnen worden niet gerestitueerd. Vocal Massage is niet verantwoordelijk voor overmacht waardoor client niet naar de opdracht kan komen.
C. Indien een cliënt een opdracht wenst te verplaatsen naar een latere datum, om welke reden dan ook, kan dit kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de betreffende opdracht en dient dit schriftelijk, telefonisch of per e-mail te worden aangevraagd. Bij het verplaatsen verplaatsen van een inschrijving minder 24 uur voor aanvang zijn de verplaatsingskosten 50% van het tarief.
D. Door het plaatsen van een opdracht doet de cliënt afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in artikel 6:265 BW alsmede in alle andere artikelen wat dat betreft.

5. Aansprakelijkheid
A. Vocal Massage draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door de cliënt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Vocal Massage te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.
B. Vocal Massage is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vocal Massage is uitgegaan van door of namens de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
C. Diensten kunnen enkel worden verricht door Vocal Massage. Vocal Massage draagt generlei aansprakelijkheid voor (letsel)schade en/ of gevolgschade bij de cliënt door nalaten en/ of handelingen van de niet bij haar in dienst zijnde masseurs of masseuses.
D. De aansprakelijkheid van Vocal Massage, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

6. Klachtenprocedure
A. Indien de cliënt klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
B. Na kennisname en bespreking van de klacht met de cliënt zal Vocal Massage zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

7.Toepasselijk recht en geschillen
A. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
B. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
C. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

8. Slotbepaling
A. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Vocal Massage.

Vragen? Neem contact op!

06 2336 5982

Stuur een bericht